Przeszkody na drodze do referendum ogólnokrajowego w Polsce

  1. Aby zainicjować referendum ogólnokrajowe, wymagana jest duża liczba podpisów poparcia. W przypadku ustawy konstytucyjnej potrzebne są podpisy co najmniej 500 000 obywateli uprawnionych do głosowania. W przypadku ustawy zwykłej wymagane są podpisy co najmniej 100 000 obywateli uprawnionych do głosowania. Zbiórka podpisów może być trudna i czasochłonna.
  2. Marszałek Sejmu nie ma obowiązku poddania pod referendum konkretnego przepisu zaproponowanego przez obywateli. W tym przypadku nie ma procedury odwoławczej (patrz: zmieleni.pl)
  3. Sejm musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zainicjowanego przez obywateli. Aby uchwała ta była skuteczna, musi uzyskać co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Jeśli Sejm RP nie wyrazi zgody na referendum, inicjatorzy mogą skierować wniosek o referendum do Trybunału Konstytucyjnego, który podejmie ostateczną decyzję w sprawie zgodności z Konstytucją RP.
  4. Prezydent musi zgodzić się na referendum zainicjowane przez obywateli.
  5. Aby wynik referendum był ważny i decyzja podejmowana w referendum była wiążąca, musi zostać spełniony wymóg co najmniej 50% frekwencji uprawnionych do głosowania.

Inne informacje:
– Zasady przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego reguluje ustawa z dnia 3 listopada 2016 r. o referendum ogólnokrajowym.
– Inicjatywa zwołania referendum ogólnokrajowego należy do Prezydenta RP, Senatu RP, Sejmu RP oraz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
– Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć:
  1. wydatków i dochodów, w szczególności podatków oraz innych danin publicznych,
  2. obronności państwa,
  3. amnestii.